NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » „WSZY­SCY NIE-ŻY­DZI NIE­NA­WI­DZĄ ŻYDÓW”

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

„Wszy­scy nie-Ży­dzi nie­na­wi­dzą Żydów”

  
marcus
16.06.2014 12:37:36
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1866849
Od: 2014-5-4
Główny rabin Krakowa krytykowany za słowa o nie-Żydach

Pol­scy przy­wód­cy ży­dow­scy skry­ty­ko­wa­li no­we­go ra­bi­na Kra­ko­wa Elie­ze­ra Gu­ra­ry za oświad­cze­nie, w któ­rym stwier­dził, że wszy­scy nie-Ży­dzi nie­na­wi­dzą Żydów. Rabim w od­po­wie­dzi za­mie­ścił oświad­cze­nie, że za­szło nie­po­ro­zu­mie­nie i że praw­do­po­dob­nie frag­ment roz­mo­wy zo­stał źle prze­tłu­ma­czo­ny.

Eliezer Gurary podczas uroczystości nominowania na Naczelnego Rabina Krakowa Eliezer Gurary podczas uroczystości nominowania na Naczelnego Rabina KrakowaFoto: PAP

Kilku pol­skich ra­bi­nów wraz ze świec­ki­mi li­de­ra­mi ży­dow­ski­mi skry­ty­ko­wa­li no­we­go na­czel­ne­go ra­bi­na Kra­ko­wa za słowa, w któ­rych stwier­dził, że wszy­scy nie-Ży­dzi nie­na­wi­dzą Żydów. Słowa te padły w wy­wia­dzie opu­bli­ko­wa­nym 9 czerw­ca.

Sze­ściu człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Ra­bi­nów w Pol­sce wy­da­ło oświad­cze­nie, w któ­rym „sta­now­czo sprze­ci­wia­ją się” sło­wom ra­bi­na Elie­zer Gu­ra­ry.

W innym oświad­cze­niu świec­cy li­de­rzy ży­dow­scy na­pi­sa­li, że są „obu­rze­ni i głę­bo­ko za­nie­po­ko­je­ni” oświad­cze­niem Gu­ra­ry, z któ­re­go wy­ni­ka, że „wszy­scy nie-Ży­dzi są an­ty­se­mi­ta­mi”.

W opu­bli­ko­wa­nym wy­wia­dzie, który zo­stał prze­pro­wa­dzo­ny w ję­zy­ku he­braj­skim, Gu­ra­ry stwier­dził: „po­wiedz­my to wy­raź­nie, Ci, któ­rzy nie są Ży­da­mi, nie lubią Żydów. Wszy­scy to wie­dzą”.

Sto­wa­rzy­sze­nia Ra­bi­nów w Pol­sce na­pi­sa­ło w oświad­cze­niu, że mają na­dzie­ję, iż rabin wy­co­fa się ze swo­ich słów. „Ge­ne­ra­li­zo­wa­nie jest zwy­czaj­nie nieprawdziwe.​Walczymy z uprze­dze­nia­mi. Pra­cu­je­my nad do­bry­mi sto­sun­ka­mi z na­szy­mi ro­da­ka­mi bez wzglę­du na ich re­li­gię lub po­cho­dze­nie et­nicz­ne” -czy­ta­my.

Rabin Gu­ra­ra stwier­dził już po opu­bli­ko­wa­niu oświad­czeń, że jego słowa zo­sta­ły „myl­nie za­cy­to­wa­ne”. Na stro­nie Gminy Wy­zna­nio­wej Ży­dow­skiej w Kra­ko­wie za­miesz­czo­no oświad­cze­nie ra­bi­na ws. wspo­mnia­ne­go wy­wia­du.

„Prze­pra­szam wszyst­kich tych, któ­rzy po­czu­li się do­tknię­ci po prze­czy­ta­niu wy­wia­du ze mną w Arut­z7. Jed­nak naj­wy­raź­niej dzien­ni­karz nie zro­zu­miał mojej od­po­wie­dzi, bądź zo­sta­ła ona błęd­nie prze­tłu­ma­czo­na na an­giel­ski. Po­zwól­cie, że wy­ja­śnię jak brzmia­ło py­ta­nie i jaka była moja od­po­wiedź.

Py­ta­nie brzmia­ło: Czy w Kra­ko­wie jest duży an­ty­se­mi­tyzm?

Moja od­po­wiedź: W każ­dym miej­scu na świe­cie, w któ­rym miesz­ka­ją Żydzi są też lu­dzie, któ­rzy nie lubią Żydów. Jed­nak w Kra­ko­wie nie czuję tego, a wręcz prze­ciw­nie, czę­sto spo­ty­kam się z do­wo­da­mi sym­pa­tii i sza­cun­ku.

Dal­sza część mojej od­po­wie­dzi po­kry­wa się z tre­ścią wy­wia­du” – brzmi świad­cze­nie pod­pi­sa­ne przez ra­bi­na Gu­ra­re

(JS)
Onet.pl na podstawie: „The Times Of Israel”

Obrazek
  
marcus
16.06.2014 12:39:05
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1866853
Od: 2014-5-4


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA
TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA


Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » „WSZY­SCY NIE-ŻY­DZI NIE­NA­WI­DZĄ ŻYDÓW”

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta