NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » KATOLICYZM W WERSJI KOMUSZEJ

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Katolicyzm w wersji komuszej

  
marcus
11.07.2014 00:23:47
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1885748
Od: 2014-5-4
Ewa Kopacz: „Odłóżmy na bok sumienie! Lekarz musi je odrzucić dla dobra pacjenta!”

Odłóżmy na bok sumienie. Jeśli sumienie nie pozwala mi służyć zgodnie zprawem, na rzecz dobra pacjenta, to wybieram inny zawód

— w tak osobliwy sposób Ewa Kopacz komentowała sprawę zwolnienia prof. Bogdana Chazana z warszawskiego szpitala.

Jak przekonywała, Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła słuszną decyzję. Była ministerzdrowia, a dziś marszałek Sejmu podkreślała, że takie stanowisko nie stoi w sprzeczności z byciem dobrym katolikiem.

Jestem osobą wierzącą. Ale niezależnie od tego uważam, że moje prawo, prawolekarza, nie może pomniejszać praw pacjenta

— mówiła.

Zasugerowała również, że nie rozumie stanowiska biskupów w tej sprawie.

Kiedy były ustalane te zapisy, był szeroki konsensus. Również z Kościołem

— stwierdziła Kopacz.

wPolityce, WSI48
  
marcus
11.07.2014 00:28:13
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1885750
Od: 2014-5-4


Ilość edycji wpisu: 3
Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie ekskomunikowana?
gon.z.pomnika.bolszewika

- Lu­dzie, któ­rzy wspie­ra­ją abor­cję, przy­czy­nia­ją się do zła, które ma cha­rak­ter eks­ko­mu­ni­ko­wa­nia – mówi w wy­wia­dzie dla por­ta­lu Fronda.​pl ks. prof. Paweł Bort­kie­wicz. Su­ge­ru­je, że bi­sku­pi po­win­ni za­sta­no­wić się, czy Hanna Gron­kie­wicz-Waltz, która od­wo­ła­ła prof. Bog­da­na Cha­za­na z funk­cji dy­rek­to­ra szpi­ta­la im. św. Ro­dzi­ny, nie po­win­na być wy­łą­czo­na z Ko­ścio­ła.

- Warto by­ło­by na­praw­dę po­waż­nie po­trak­to­wać spra­wę eks­ko­mu­ni­ki, która nie jest orze­cze­niem ar­bi­tral­nym hie­rar­chii Ko­ścio­ła czy prawa ko­ściel­ne­go, ale jest kon­se­kwen­cją faktu. Lu­dzie, któ­rzy wspie­ra­ją abor­cję w spo­sób wy­mie­nio­ny przez Jana Pawła II w „Evan­ge­lium Vitae”, przy­czy­nia­ją się do zła, które ma cha­rak­ter eks­ko­mu­ni­ko­wa­nia, a więc wy­łą­cze­nia ze wspól­no­ty Ko­ścio­ła – mówi na ła­mach „Fron­dy” ks. Bort­kie­wicz i do­da­je, że „by­ło­by do­brze, gdyby księ­ża bi­sku­pi w spo­sób bar­dzo jed­no­znacz­ny przy­po­mnie­li o kon­se­kwen­cji ta­kich, a nie in­nych de­cy­zji do­ty­czą­cych walki z ży­ciem po­czę­tym”.

- To nie jest mój wy­mysł czy złe ży­cze­nie w sto­sun­ku do pre­zy­dent War­sza­wy, ale kon­se­kwen­cja pew­ne­go faktu. Ktoś, kto wy­łą­cza się w spo­sób dok­try­nal­ny ze wspól­no­ty Ko­ścio­ła, jest poza wspól­no­tą, jest eks­ko­mu­ni­ko­wa­ny – do­da­je du­chow­ny.

Kontrole w szpitalu św. Rodziny

W ubie­głym ty­go­dniu mi­ni­ster zdro­wia Bar­tosz Ar­łu­ko­wicz po­in­for­mo­wał, że NFZ na­ło­żył na szpi­tal im. Świę­tej Ro­dzi­ny karę w wy­so­ko­ści ok. 70 tys. zł. Oprócz NFZ, kon­tro­le w pla­ców­ce prze­pro­wa­dzi­ły: kon­sul­tant kra­jo­wy ds. gi­ne­ko­lo­gii oraz Rzecz­nik Praw Pa­cjen­ta. Wnio­ski z kon­tro­li prze­ka­za­no m.​in. pro­ku­ra­tu­rze i war­szaw­skie­mu ra­tu­szo­wi, który jest wła­ści­cie­lem szpi­ta­la.- Szpi­tal Św. Ro­dzi­ny zo­stał po­in­for­mo­wa­ny o wy­ni­kach kon­tro­li prze­pro­wa­dzo­nej po tym, jak jego dy­rek­tor, prof. Bog­dan Cha­zan od­mó­wił wy­ko­na­nia abor­cji. Roz­wią­za­nie umowy z nim na­stą­pi w try­bie okre­ślo­nym przez prawo – po­in­for­mo­wa­ła pre­zy­dent War­sza­wy.

Hanna Gron­kie­wicz-Waltz przy­po­mnia­ła, że skar­ga na dzia­ła­nia prof. Cha­za­na zo­sta­ła zło­żo­na w pią­tek, 6 czerw­ca. W po­nie­dzia­łek, 9 czerw­ca, sto­łecz­ne Biuro Po­li­ty­ki Zdro­wot­nej, po­wo­ła­ło ze­spół, który dzień póź­niej roz­po­czął kon­tro­lę w szpi­ta­lu. Eks­per­ci mieli oce­nić pra­wi­dło­wość sta­tu­to­we­go dzia­ła­nia pla­ców­ki w kon­tek­ście praw pa­cjen­ta i prawa do in­for­ma­cji oraz bez­po­śred­nio przy­pad­ku od­mó­wie­nia wy­ko­na­nia abor­cji.

Bie­gli prze­ana­li­zo­wa­li do­ku­men­ty we­wnętrz­ne szpi­ta­la, sta­tut, pro­ce­du­ry, in­for­ma­cje udzie­la­ne pa­cjen­tom, itd. Prze­śle­dzi­li też do­ku­men­ta­cję me­dycz­ną pa­cjent­ki ze Szpi­ta­la św. Ro­dzi­ny, In­sty­tu­tu Matki i Dziec­ka oraz Szpi­ta­la Bie­lań­skie­go. Prze­pro­wa­dzo­no rów­nież roz­mo­wy z pa­cjent­ką, jej mężem, dy­rek­to­rem szpi­ta­la, le­ka­rzem pro­wa­dzą­cym ciążę oraz le­kar­ką od­dzia­łu po­łoż­ni­cze­go.

Prof. Dębski: Chazan powinien zobaczyć życie, które uratował1:20 min16
Prof. Dębski: Chazan powinien zobaczyć życie, które uratował – Zdaniem ginekologa prof. Romualda Dębskiego, w dyskusjach na temat klauzuli sumienia, którą prof. Bogdan Chazan tłumaczy odmowę wykonania legalnej aborcji w kierowanym przez niego publicznym szpitalu, brakuje szczegółów na temat wad rozwojowych, z którymi przyszło na świat dziecko pacjentki prof. Chazana. – To dziecko nie ma połowy głowy (…) i będzie umierało dzięki panu profesorowi przez miesiąc albo dwa. (…) Pan profesor Chazan nie widział tego dziecka, myślę, że ma niewielkie doświadczenie w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej. Podjął decyzję medycznie skandaliczną, której nie da się obronić – podkreśla prof. Dębski. (RC) – x-news
Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołuje prof. Chazana ze stanowiska

- Roz­wią­za­nie umowy na­stą­pi w try­bie, który usta­li radca praw­ny. Szpi­tal św. Ro­dzi­ny zo­stał po­in­for­mo­wa­ny o wy­ni­kach kon­tro­li, otrzy­mał kopię. Nie wiem, czy prof. Cha­zan do­stał ją oso­bi­ście – do­da­ła pre­zy­dent.

- Za­rów­no w do­ku­men­ta­cji Szpi­ta­la Św. Ro­dzi­ny, jak i w do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej pa­cjent­ki, kon­tro­lu­ją­cy stwier­dzi­li uchy­bie­nia i błędy, które wpraw­dzie nie sta­no­wi­ły bez­po­śred­nie­go za­gro­że­nia dla pa­cjen­tów szpi­ta­la, ale mogą świad­czyć o spra­wo­wa­niu nie­do­sta­tecz­ne­go nad­zo­ru w kwe­stiach for­mal­nych i me­ry­to­rycz­nych. Od­wo­ły­wa­nie się w obo­wią­zu­ją­cych pro­ce­du­rach do nie­ak­tu­al­nych re­gu­la­mi­nów, nie­kom­plet­ność do­ku­men­ta­cji pa­cjent­ki, la­ko­nicz­ne opisy badań, na­ru­sze­nie za­sa­dy nie­zwłocz­no­ści przy do­ku­men­to­wa­niu istot­nych zda­rzeń, nie­po­in­for­mo­wa­nie pa­cjent­ki o gra­nicz­nym ter­mi­nie do­ko­na­nia wcze­śniej­sze­go za­koń­cze­nia ciąży, upły­wa­ją­cym w ostat­nim dniu 24. ty­go­dnia jej trwa­nia, sta­no­wi ogra­ni­cze­nie prawa pa­cjent­ki do in­for­ma­cji, za­gwa­ran­to­wa­ne­go jej w Usta­wie o pra­wach pa­cjen­ta – oce­ni­ła pre­zy­dent War­sza­wy.

Kon­tro­le prze­pro­wa­dzo­no po tym, jak prof. Cha­zan – po­wo­łu­jąc się na klau­zu­lę su­mie­nia – od­mó­wił wy­ko­na­nia abor­cji, mimo że były do tego wska­za­nia me­dycz­ne ze wzglę­du na wady płodu. Dy­rek­tor nie wska­zał też pa­cjent­ce – do czego zo­bo­wią­zu­ją go prze­pi­sy – in­ne­go le­ka­rza lub pla­ców­ki, gdzie można by wy­ko­nać za­bieg. O spra­wie na­pi­sał „New­swe­ek”.

Za onet.pl
Obrazek
Rys. ARTur Żukow
gon.z.pomnika.bolszewika

  
marcus
11.07.2014 00:34:10
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1885752
Od: 2014-5-4


TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ LINKI » DARMOWA REJESTRACJA

TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA
TYLKO ZAREJESTROWANI I ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY WIDZĄ FILMY » DARMOWA REJESTRACJA


Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » KATOLICYZM W WERSJI KOMUSZEJ

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny