NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » „DO RZECZY”: „KREMLOWSKA ARMIA TROLLI” ATAKUJE POLSKĄ SIEĆ

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

„Do Rzeczy”: „kremlowska armia trolli” atakuje polską sieć

  
marcus
29.09.2014 20:29:16
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1952787
Od: 2014-5-4
Obrazek

W Pol­sce wzra­sta ak­tyw­ność pro­ro­syj­skich or­ga­ni­za­cji. Głów­nym miej­scem ich dzia­ła­nia staje się in­ter­net, gdzie toczy się wojna pro­pa­gan­do­wa. Spra­wą „krem­low­skiej armii trol­li” ata­ku­ją­cych pol­ską sieć zaj­mu­je się już kontr­wy­wiad – in­for­mu­je ty­go­dnik „Do Rze­czy”.

Or­ga­ni­za­cje bro­nią­ce in­te­re­sów Rosji w in­ter­ne­cie okre­śla­ne są przez eks­per­tów jako „cień Pu­ti­na”. Choć na razie nie ma za­gro­że­nia, że za nasze gra­ni­ce prze­nik­ną tzw. „zie­lo­ne lu­dzi­ki”, to wojna pro­pa­gan­do­wa mię­dzy Rosją a resz­tą świa­ta trwa w in­ter­ne­cie.

Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa We­wnętrz­ne­go zaj­mu­je się spra­wą „cieni Pu­ti­na”, ale nie udzie­la na ten temat bliż­szych in­for­ma­cji – pisze Woj­ciech Wy­bra­now­ski.

O „krem­low­skiej armii trol­li” pi­sa­ły już za­chod­nie ga­ze­ty. Dzię­ki ru­blom pły­ną­cym z Mo­skwy [część z nich przypada gajowemu - admin], lu­dzie po­wią­za­ni z ro­syj­ską Agen­cją Badań In­ter­ne­tu, ata­ku­ją i spa­mu­ją ser­we­ry za­chod­nich me­diów. Co piszą? Przede wszyst­kim po­wie­la­ją ro­syj­ską pro­pa­gan­dę i ata­ku­ją osoby nie­przy­chyl­ne Rosji.

Or­ga­ni­za­cją, która może zna­leźć się na ce­low­ni­ku służb, jest m.​in. Pol­ski Ko­mi­tet Sło­wiań­ski na czele z Bo­le­sła­wem Tej­kow­skim. Dzia­ła­cze tej or­ga­ni­za­cji ofi­cjal­nie wspie­ra­ją dzia­ła­nia Mo­skwy na Ukra­inie i chcą utwo­rze­nia jed­ne­go, sło­wiań­skie­go pań­stwa.

Po­dob­ne­go zda­nia są rów­nież człon­ko­wie „To­wa­rzy­stwa Przy­jaź­ni Pol­sko-Ro­syj­skiej”, któ­rzy pu­bli­ku­ją na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych ma­te­ria­ły dys­kre­dy­tu­ją­ce dzia­ła­nia pol­skie­go rządu ws. sy­tu­acji na Ukra­inie.

Pro­ro­syj­skie tek­sty roz­po­wszech­nia rów­nież radio „Głos Rosji” i pismo „Ob­ser­wa­tor Po­li­tycz­ny” – wska­zu­je ty­go­dnik „Do Rze­czy”.

Więcej na http://wiadomosci.onet.pl

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » „DO RZECZY”: „KREMLOWSKA ARMIA TROLLI” ATAKUJE POLSKĄ SIEĆ

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny