NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » POLSKA SIĘ WYLUDNIA W ZASTRASZAJĄCYM TEMPIE

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Polska się wyludnia w zastraszającym tempie

  
marcus
20.10.2014 12:37:36
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1964007
Od: 2014-5-4
Pol­ska wy­lud­nia się w alar­mu­ją­cym tem­pie. We­dług naj­now­szych da­nych Eu­ro­sta­tu obec­nie w na­szym kraju żyje po­ni­żej 36,5 mln ludzi.

Cie­ka­wą kwe­stią, o któ­rej pisze Bar­tosz Mar­czuk, jest roz­bież­ność po­mię­dzy da­ny­mi Eu­ro­sta­tu i GUS. We­dług da­nych Eu­ro­sta­tu w Pol­sce miesz­ka o 2 mln osób mniej, niż po­da­je Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny. W do­dat­ku we­dług naj­now­szej pro­gno­zy na­sze­go urzę­du licz­ba Po­la­ków miała spaść po­ni­żej 36,5 mln do­pie­ro w 2035 roku.

Zda­niem eks­per­tów to in­for­ma­cje Eu­ro­sta­tu są bar­dziej rze­tel­ne. Dla­cze­go? GUS w swo­ich ob­li­cze­niach nie uwzględ­nia emi­gran­tów, któ­rzy opu­ści­li nasz kraj. A było ich około dwóch mi­lio­nów.

„De­mo­gra­ficz­na wizja kraju, jaka wy­ła­nia się z naj­now­szej pro­gno­zy, nie jest za­sko­cze­niem. Czeka nas dal­szy stop­nio­wy uby­tek licz­by lud­no­ści i zna­czą­ce zmia­ny struk­tu­ry we­dług wieku” – można prze­czy­tać w naj­now­szej pro­gno­zie lud­no­ści na lata 2014–2050 spo­rzą­dzo­nej przez Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny.

We­dług ob­li­czeń GUS w 2050 roku w na­szym kraju bę­dzie miesz­kać 33,9 mln ludzi. To o 4,6 mln mniej niż obec­nie. Ga­ze­ta pisze, iż aby zdać sobie spra­wę z ogro­mu ubyt­ku, trze­ba sobie wy­obra­zić, że z mapy Pol­ski znik­nie sześć naj­więk­szych miast – War­sza­wa, Kra­ków, Łódź, Wro­cław, Po­znań i Gdańsk.

Co gor­sza, na­le­ży pa­mię­tać, że pro­gno­za GUS jest spo­rzą­dzo­na bez uwzględ­nia­nia licz­by emi­gran­tów. Gdy zatem do­da­my ko­lej­ne dwa mi­lio­ny Po­la­ków, to okaże się, że w naj­bliż­szych la­tach nad Wisłą bę­dzie żyło mniej niz obec­nie aż 7 mi­lio­nów na­szych ro­da­ków.

Ale to nie ko­niec złych wia­do­mo­ści. Pol­ska bę­dzie się sta­rza­ła w za­stra­sza­ją­cym tem­pie. „Osoby w wieku 65 lat i wię­cej będą sta­no­wi­ły w 2050 r. pra­wie 1/3 po­pu­la­cji, a ich licz­ba wzro­śnie o 5,4 mln w po­rów­na­niu z 2013 r. Z kolei ko­bie­ty w wieku roz­rod­czym w 2050 r. będą sta­no­wi­ły je­dy­nie 62 proc. stanu z roku wej­ścio­we­go” – wy­li­cza GUS.

Opracowanie Onet.pl na podstawie: Rzeczpospolita

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » POLSKA SIĘ WYLUDNIA W ZASTRASZAJĄCYM TEMPIE

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta