NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » BRYTYJSCY DŻIHADYŚCI MOGĄ BYĆ SĄDZENI ZA ZDRADĘ NA MOCY AKTU Z XIV WIEKU

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Brytyjscy dżihadyści mogą być sądzeni za zdradę na mocy aktu z XIV wieku

  
marcus
20.10.2014 12:44:25
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

Posty: 2110 #1964009
Od: 2014-5-4
Rząd Wiel­kiej Bry­ta­nii roz­wa­ża wy­cią­gnię­cie prze­ciw­ko bry­tyj­skim oby­wa­te­lom wal­czą­cym po stro­nie Pań­stwa Is­lam­skie­go (IS) kon­se­kwen­cji w po­sta­ci oskar­że­nia o zdra­dę na mocy aktu praw­ne­go ma­ją­ce­go swoje ko­rze­nie w XIV wieku – po­da­ły bry­tyj­skie media.

Pod­czas de­ba­ty w Izbie Gmin mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Phi­lip Ham­mond po­wie­dział, że rząd bie­rze pod uwagę taką moż­li­wość wobec oby­wa­te­li, któ­rzy opo­wie­dzie­li się po stro­nie dżi­ha­dy­stów, i będą pró­bo­wa­li wró­cić do Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Umoż­li­wia to obo­wią­zu­ją­cy wciąż w Wiel­kiej Bry­ta­nii akt praw­ny, przy­ję­ty pier­wot­nie w 1351 roku za pa­no­wa­nia króla Edwar­da III (Tre­ason Act). Oczy­wi­ście był on pod­da­wa­ny wielu zmia­nom, z któ­rych naj­istot­niej­sza z 1998 roku znio­sła moż­li­wość ka­ra­nia zdra­dy śmier­cią. W tej chwi­li mak­sy­mal­ną do­pusz­czal­ną za ten czyn karą jest do­ży­wot­nie wię­zie­nie.

Po raz ostat­ni Tre­ason Act zna­lazł za­sto­so­wa­nie w 1946 roku, kiedy to na jego mocy ska­za­no i po­wie­szo­no Wil­lia­ma Joyce’a, który pod­czas II wojny świa­to­wej sze­rzył w Wiel­kiej Bry­ta­nii pro­pa­gan­dę na­zi­stow­ską.

- Mie­li­śmy przy­pad­ki osób, które de­kla­ro­wa­ły lo­jal­ność wobec Pań­stwa Is­lam­skie­go. Po­zwa­la to sta­wiać pod zna­kiem za­py­ta­nia ich lo­jal­ność wobec Wiel­kiej Bry­ta­nii i do­mnie­my­wać, że po­peł­nio­ne zo­sta­ło prze­stęp­stwo zdra­dy – mówił mi­ni­ster Ham­mond. We­dług niego rząd po­waż­nie bie­rze pod uwagę moż­li­wość po­sta­wie­nia ta­kich za­rzu­tów oso­bom, które będą pró­bo­wa­ły wró­cić do Wiel­kiej Bry­ta­nii, by pro­wa­dzić tu dzia­łal­ność ter­ro­ry­stycz­ną.

We­dług ujaw­nio­nych w pią­tek in­for­ma­cji, w tym roku bry­tyj­ska po­li­cja za­trzy­ma­ła pod za­rzu­tem pro­wa­dze­nia ta­kiej dzia­łal­no­ści aż 218 osób. Ofi­cjal­ne dane mówią o około 500 bry­tyj­skich oby­wa­te­lach, głów­nie mu­zuł­mań­skich imi­gran­tach, któ­rzy wal­czą w Iraku i Syrii po stro­nie Pań­stwa Is­lam­skie­go. Rze­czy­wi­sta licz­ba może być jed­nak znacz­nie wyż­sza.
PAP

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » BRYTYJSCY DŻIHADYŚCI MOGĄ BYĆ SĄDZENI ZA ZDRADĘ NA MOCY AKTU Z XIV WIEKU

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny