Liczba katolików w Europie północnej gwałtownie wzrasta
Licz­ba ka­to­li­ków w Skan­dy­na­wii od kilku lat gwał­tow­nie wzra­sta. We­dług in­for­ma­cji Skan­dy­naw­skiej Kon­fe­ren­cji Bi­sku­pów, w Danii, Nor­we­gii, Fin­lan­dii i Is­lan­dii za­re­je­stro­wa­no ok. 330 tys. człon­ków pa­ra­fii. Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny epi­sko­pa­tu skan­dy­naw­skie­go, s. Anna Mi­ri­jam Ka­sch­ner po­wie­dzia­ła 10 wrze­śnia w Ham­bur­gu, że „w nie­któ­rych die­ce­zjach licz­ba ka­to­li­ków zwięk­szy­ła się trzy- a nawet czte­ro­krot­nie”. Ko­ściół liczy, że ka­to­li­ków może być nawet 600 tys., gdyż sta­ty­sty­ki ko­ściel­ne nie obej­mu­ją wielu mi­gran­tów.

W niektórych diecezjach liczba katolików zwiększyła się nawet czterokrotnieW niektórych diecezjach liczba katolików zwiększyła się nawet czterokrotnieFoto: Thinkstock
Naj­więk­szą grupę ka­to­li­ków ży­ją­cych w pół­noc­nej Eu­ro­pie sta­no­wią pra­cu­ją­cy mi­gran­ci z Pol­ski, Chor­wa­cji, Litwy oraz z Fi­li­pin i Wiet­na­mu. Wzra­sta także licz­ba osób prze­cho­dzą­cych na ka­to­li­cyzm. – Byłe pań­stwo­we Ko­ścio­ły lu­te­rań­skie prze­ży­wa­ją kry­zys, a wpływ rzą­dów na spra­wy wiary iry­tu­je wielu ewan­ge­li­ków – in­for­mo­wa­ła s. Mi­ri­jam. Jej zda­niem, lu­dzie „szu­ka­ją głęb­szej du­cho­wo­ści, ja­snej li­tur­gii oraz orien­ta­cji w spra­wach wiary i w ten spo­sób znaj­du­ją drogę do Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go”.

Mimo li­czeb­ne­go wzro­stu ka­to­li­cy w re­gio­nie w dal­szym ciągu sta­no­wią mniej­szość, stwier­dzi­ła za­kon­ni­ca z mi­syj­ne­go zgro­ma­dze­nia Naj­święt­szej Krwi. – Każdy, kto w kra­jach Eu­ro­py pół­noc­nej ze­tknie się z Ko­ścio­łem ka­to­lic­kim, do­świad­czy Ko­ścio­ła po­wszech­ne­go z jego ba­bi­loń­ską wie­lo­ścią ję­zy­ków ludzi z ponad 70 na­ro­dów. To nie­mal do­słow­ne prze­ży­cie nie­dzie­li Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go – po­wie­dzia­ła s. Mi­ri­jam.

Wiel­ką po­mo­cą dla życia ko­ściel­ne­go są no­wo­cze­sne środ­ki ko­mu­ni­ka­cji, jak smart­fo­ny i ta­ble­ty, choć­by dla­te­go, żeby móc się mo­dlić tek­sta­mi mszal­ny­mi w swoim oj­czy­stym ję­zy­ku. Osoby, które ze wzglę­du na duże od­le­gło­ści nie mogą każ­dej nie­dzie­li uczest­ni­czyć w Mszach św., mogą od­bie­rać bez­po­śred­nie trans­mi­sje w in­ter­ne­cie. Czę­sto w in­ter­ne­cie znaj­du­ją się też ka­te­che­zy pierw­szo­ko­mu­nij­ne oraz dla przy­go­to­wu­ją­cych się do bierz­mo­wa­nia.

Jed­no­cze­śnie księ­ża prze­by­wa­ją rocz­nie nie­kie­dy 150 tys. ki­lo­me­trów, by udzie­lać sa­kra­men­tów. Wiel­kie od­le­gło­ści w spo­sób szcze­gól­ny utrud­nia­ją opie­kę dusz­pa­ster­ską nad wspól­no­ta­mi.

Jed­nak naj­więk­sze wy­zwa­nie dla Ko­ścio­ła w re­gio­nie sta­no­wi fi­nan­so­wa­nie. Wielu mi­gran­tów nie jest w sta­nie opła­cać do­bro­wol­ne­go opo­dat­ko­wa­nia na Ko­ściół. – Je­ste­śmy ubo­gim Ko­ścio­łem w za­moż­nych kra­jach – stwier­dzi­ła se­kre­tarz ge­ne­ral­na skan­dy­naw­skie­go epi­sko­pa­tu.

KAI


  PRZEJDŹ NA FORUM